Personuppgifter om anställda på företag eller andra organisationer som sökt stöd

Den här informationen riktar sig till dig som är anställd på – eller på annat sätt är knuten till - en organisation som har sökt ekonomiskt stöd hos Tillväxtverket. Här ger vi information om den personuppgiftsbehandling som sker för att handlägga och bereda ärenden rörande sådana stöd. Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamål med och rättslig grund för behandlingen

För att handlägga de ekonomiska stöd som Tillväxtverket hanterar, sker behandling av personuppgifter. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga och bereda de ärenden som inkommer till Tillväxtverket.

Tillväxtverket behandlar också personuppgifterna för att utföra uppföljning och utvärdering av stöden.

Personuppgifterna kan också komma att behandlas för att säkerställa att IT-systemen de behandlas i fungerar som de ska och är säkra.

Tillväxtverket behandlar också personuppgifter när våra beslut i ärenden om stöd har överklagats till domstol. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är allmänt intresse.

Var personuppgifterna kommer ifrån och kategorier av personuppgifter

Tillväxtverket kan komma att behandla personuppgifter om dig som anställd i - eller på annat sätt knuten till - en organisation som har sökt stöd, eller som medverkar i ett projekt som sökt stöd. En förutsättning för att Tillväxtverket ska behandla dina personuppgifter är att organisationen sökt stöd för kostnader knutna till dig eller att du utför uppgifter för organisationen i vårt system genom tjänsten Min Ansökan. Personuppgifterna har lämnats in till Tillväxtverket via din arbetsgivare eller en projektpartner till din arbetsgivare. I vissa fall hämtar Tillväxtverket även uppgifter från andra statliga myndigheter.

De kategorier av uppgifter som kan behandlas om dig som anställd vid en sökandeorganisation är namn, personnummer eller samordningsnummer, roll i berört projekt, arbetad tid, frånvaro från arbetet (semesterdagar, vård av barn, sjukfrånvaro som inte räknats av den ordinarie lönen, föräldraledighet som inte räknats av den ordinarie lönen, facklig förtroendetid), inkomstuppgifter samt hur inkomst har påverkats under korttidsarbete och särskilda kategorier av personuppgifter i form av sjukintyg med mera (uppgift om hälsa).

Vid frånvaro på grund av vård av barn kan det förekomma uppgifter om barnet.

De som kan ta del av personuppgifterna

De som kan ta del av uppgifterna är medarbetare på Tillväxtverket som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. I projekt med flera projektpartner kan dina uppgifter behöva lämnas ut till projektägaren för att denna ska kunna ansöka om utbetalning av projektstöd.

Förutom de utlämnanden av personuppgifter som Tillväxtverket behöver göra till följd av offentlighetsprincipen (se nedan under rubriken "Personuppgifter är ofta allmänna handlingar") använder sig Tillväxtverket i vissa fall av personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Tillväxtverket har lämnat för behandlingen. Biträdet och dess underleverantörer får inte ta del av fler uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Tillväxtverket omfattar. Tillväxtverket har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden.

Utöver utlämnanden till följd av offentlighetsprincipen och användning av personuppgiftsbiträden kan andra myndigheter få ta del av personuppgifterna. Det är olika statliga myndigheter, till exempel Skatteverket, Statistiska Centralbyrån, Ekonomistyrningsverket och Förvaltningsrätten i Stockholm. Uppgifterna kan också komma att skickas till EU-institutionerna.

För de stöd som beviljats kan uppgifter om projektledare eller företagsledare eller uppgift om enskild firma publiceras på Tillväxtverkets tjänster Finansierade projekt och Projektbanken.

Mer om personuppgifter

I den allmänna informationen om hur vi behandlar personuppgifter hittar du information om lagringstid och vilka rättigheter du har rörande dina personuppgifter.

Kontakt

Har du frågor rörande Tillväxtverkets personuppgiftsbehandling kan du höra av dig till Tillväxtverkets dataskyddsombud:

dataskyddsombud@tillvaxtverket.se

Dataskyddsombud Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm