Visselblåsarfunktion

Anmäl misstankar om missförhållanden inom myndighetens verksamheter.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att direkt ta upp problem som inte borde förekomma i verksamheten. Men i de fall du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet så kan du anmäla det.

Vi erbjuder en visselblåsarfunktion tillsammans med vår leverantör Lantero och du kan välja att vara helt anonym.

Till vem riktar sig visselblåsarfunktionen?

Den riktar sig till dig som i ett arbetsrelaterat sammanhang, det vill säga om du har eller har haft en anställning, konsultuppdrag, praktik eller liknande, vill rapportera om missförhållanden på Tillväxtverket.

Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) har du som uppgiftslämnare ett starkt skydd. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Tillväxtverket att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Vad anses vara en visselblåsning i Tillväxtverkets visselblåsarfunktion?

Utgångspunkten för att ett ärende ska anses vara ett visselblåsarärende är att det handlar om missförhållanden inom Tillväxtverket och att uppgiften eller uppgifterna har ett allmänintresse. Tänk även på att du som rapporterar ska ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet som du har fått kännedom om är sann.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla allmänt missnöje och klagomål. Dina egna arbets- eller anställningsförhållanden räknas i de flesta fall inte som missförhållanden av allmänt intresse.

Hur hanteras min anonymitet som anmälare?

Rapporteringstjänsten är helt fristående från Tillväxtverket för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan om du väljer att vara anonym. Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

Om du som uppgiftslämnare väljer att vara öppen med din identitet kommer ändå din identitet uteslutande att tillgängliggöras för den grupp som utsetts att hantera ditt ärende. Undantaget är om ärendet resulterar i en brottsutredning, då du som uppgiftslämnare kan komma att kallas som vittne.

Hur rapporterar jag?

Tillväxtverket erbjuder en visselblåsarfunktion tillsammans med vår leverantör Lantero. Du kan rapportera såväl skriftligt, muntligt som vid ett fysiskt möte.

Digital brevlåda

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information.

Rapporteringssidan finns på:

Skanna QR-koden på bilden för länk direkt till rapporteringssidan.

Skanna QR-koden intill med kamera eller en QR-läsare i din mobiltelefon för en länk direkt till rapporteringssidan.


Rapporteringstjänsten är helt fristående från Tillväxtverkets organisation för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan.

Observera!
För att garantera din anonymitet vid en befintlig anställning eller uppdrag, rekommenderas du att använda en dator, eller en mobiltelefon, utanför Tillväxtverkets nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

Telefonsamtal

Uppgiftslämnaren kan genom telefon lämna information till visselblåsarfunktionen. Telefonnummer dit är: 020-899 433. Telefontid helgfria vardagar, klockan 8.00–17.00

I telefonsamtalet dokumenteras informationen i samma formulär som används vid inrapportering genom den digitala brevlådan.

Fysiskt möte

Önskas ett fysiskt möte skickas en förfrågan avseende detta i den digitala brevlådan.

All information kopplad till ett ärende raderas från Lanteros system när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero i onödan.

Hur lång tid tar ärendet att utreda?

Ärenden ska utredas skyndsamt. Uppgiftslämnaren får bekräftelse att ärendet är mottaget inom 7 dagar och återkoppling om vidtagna åtgärder inom tre månader.

Hur utreds mitt ärende?

Handläggare hos Lantero gör en första bedömning huruvida ärendet anses vara relevant för vidare utredning inom ramen för visselblåsarlagen. I nästa steg skickas ärendet till enhetschef på Intern kontroll som efter jävsprövning fördelar ärendet till en lämplig ansvarig intern utredare.

Ärenden som bedöms vara kvalificerade visselblåsarärenden utreds av någon person ur en utsedd utredningsgrupp på Tillväxtverket. Gruppen består av:

  • Rättschef
  • HR-chef
  • Utredningsresurs enhet Intern kontroll
  • Handläggare enhet Intern kontroll (utredningsresurs).

Det betyder att endast en utsedd person inom utredningsgruppen ansvarar för ärendets utredning. Det krävs alltid personlig inloggning med BankID för utredaren för att komma åt och arbeta med ärendeinformation.

Den ansvariga utredaren kan vid behov ta hjälp av någon eller några andra personer för att slutföra utredningen. I de fall som en intern utredning anses vara olämpligt kan ärendet utredas av en extern oberoende advokat i Lanteros nätverk.

Ett inrapporterat ärende som inte anses vara av allmänintresse skickas vidare till en annan lämplig funktion i de fall som det bedöms finnas ett behov. I de fall som ärendet inte bedöms vara av allmänintresse eller avse missförhållanden genomförs ingen utredning och uppgiftslämnaren återkopplas snarast möjligt.

Omfattas anmälan av sekretess?

Ja. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) gäller sekretess för uppgifter som kan avslöja den rapporterande personens identitet och för uppgifter som kan avslöja identiteten på en annan enskild, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Du väljer själv om du vill lämna dina personuppgifter eller vara helt anonym. Vi efterfrågar inga personuppgifter om du inte själv väljer att lämna dem.

I dokumentet Information om behandling av personuppgifter beskrivs hur Tillväxtverket hanterar eventuella personuppgifter som uppgifterna kan komma att innehålla. Det är viktigt att du är informerad om hur det fungerar.

Fakta om visselblåsar­funktionen

Alternativa rapporteringsvägar

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via externa rapporteringskanaler. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Om informationen som ska förmedlas till visselblåsarfunktionen avser överträdelser kring EU-medel ska uppgiftslämnaren lämna uppgifter direkt till Ekobrottsmyndigheten.

Om meddelarfrihet och anskaffarfrihet

Du som är offentligt anställd har även rätt att använda din meddelarfrihet (1 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen). Om du använder dig av meddelarfriheten får myndigheten inte efterforska vem som har lämnat uppgiften till massmedia.

Anskaffarfriheten innebär en rätt för var och en att anskaffa information för att senare kunna lämna vidare inom ramen för meddelarfriheten.

Transparency International, Sveriges nationella stödlinje för visselblåsning

Transparency International, Sveriges nationella stödlinje för visselblåsning, erbjuder information och stöd till personer som vill veta mer om visselblåsning.

Stödlinjen kan kontaktas via telefon eller säkert formulär, och all kontakt med Stödlinjen är konfidentiell. Det går även att välja att vara anonym.

Stödlinjen hjälper till med information om:

  • visselblåsares rättigheter och skyldigheter i offentlig, privat och ideell sektor i Sverige,
  • det skydd visselblåsare har enligt visselblåsarlagen, och
  • vilka rapporteringskanaler som finns och hur du kan gå till väga för att visselblåsa.

Stödlinjen för visselblåsning erbjuder inte juridisk rådgivning, utreder inte specifika fall och företräder inte visselblåsare i kontakt med rättsväsendet, arbetsgivare eller myndigheter.

Kontakta stödlinjen för visselblåsning | Transparency - Sweden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vid frågor om visselblåsarfunktionen eller systemet kan du alltid vända dig till:

Klara Soma

Intern kontroll
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se