Ärenden och beslut

Om ditt ärende blivit försenat eller om du vill ompröva eller överklaga ett beslut.

Försenat beslut i ditt ärende, dröjsmålstalan

Enligt förvaltningslagen 12 § kan du som har ett ärende hos en myndighet, och där ärendet inte har beslutats i första instans inom sex månader, begära att ditt ärende ska avgöras genom en så kallad dröjsmålstalan.

En dröjsmålstalan innebär att Tillväxtverket ska avgöra ditt ärende inom fyra veckor från att din dröjsmålstalan mottagits, eller avslå din begäran i ett särskilt beslut, där skäl till avslag särskilt ska anges. Ett beslut om avslag av dröjsmålstalan kan överklagas till förvaltningsrätten.

Förutsättningar för dröjsmålstalan

För att du ska kunna göra en dröjsmålstalan ska dessa kriterier vara uppfyllda:

 • Det ska ha gått minst sex månader sedan ärendet inleddes.
 • Det är den som inlett ärendet (huvudsökande i en ansökan) som begär dröjsmålstalan.
 • Dröjsmålstalan är skriftlig.

Du kan bara begära prövning av frågan en gång per ärende.

Dröjsmålstalan skickas via e-post till: drojsmalstalan@tillvaxtverket.se

I din begäran om dröjsmålstalan ska du ange ärende-id.

Du blir kontaktad via registrerade kontaktuppgifter i Min Ansökan.

Ompröva beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som du har fått från Tillväxtverket och tycker att beslutet är felaktigt kan du begära att Tillväxtverket omprövar beslutet, det vill säga ändrar beslutet.

Tillväxtverket är enligt förvaltningslagen skyldigt att ändra sitt beslut om beslutet är uppenbart oriktigt, om ändringen kan ske snabbt och enkelt och om ändringen inte blir till nackdel för någon enskild part.

Skicka begäran om omprövning med e-post till registraturen@tillvaxtverket.se. Du kan också skicka den som ett brev till Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm. När du ska skicka in begäran om att ompröva beslutet ska du ange:

 • vilket beslut du vill att Tillväxtverket omprövar genom att ange ärendets referensnummer och datum för beslutet.
 • på vilket sätt du vill att beslutet ändras
 • vad du hänvisar till som stöd för din begäran om omprövning.

Du har även möjlighet att inom tre veckor överklaga ett beslut som du anser är felaktigt.

Hur du överklagar ett beslut

Om du inte är nöjd med Tillväxtverkets beslut kan du överklaga beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt. När du överklagar ska du skriva:

 • Vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets referensnummer och datum för beslutet
 • Vad du tycker är fel i beslutet och hur du vill att beslutet ändras
 • Företagets kontaktuppgifter: företagsnamn, organisationsnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Dina kontaktuppgifter: namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Om du anlitar ombud ska du uppge kontaktuppgifter till ombudet. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning kan du skicka med kopior på dessa.

Inom tre veckor från den dag då du tog emot beslutet måste ditt överklagande ha kommit till Tillväxtverket.

Skicka överklagandet med e-post till registraturen@tillvaxtverket.se. Du kan också skicka överklagandet som ett brev till Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm.

Det här händer när du skickat in din överklagan

Tillväxtverket prövar först om överklagandet kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommer in för sent kan det avvisas. Efter det överlämnar Tillväxtverket överklagandet tillsammans med alla handlingar i ärendet till förvaltningsrätten för prövning. I vissa fall kan Tillväxtverket själva ompröva beslutet.

När förvaltningsrätten fattat beslut

Svaret från förvaltningsrätten är oftast ett av tre möjliga alternativ:

 1. Bifall av överklagandet innebär att du får du rätt i din överklagan. Tillväxtverket har möjlighet att inom tre veckor överklaga domen. I de flesta fall gör Tillväxtverket ingen överklagan utan hanterar ärendet enligt domen från förvaltningsrätten.
 2. Återförvisning sker och Tillväxtverket ska göra en ny bedömning av ärendet. Det kan ibland krävas kompletterande information.
 3. Avslag av överklagandet. Om du får avslag på ditt överklagande innebär det att Tillväxtverket har gjort en korrekt bedömning.

Skadestånd

Om du anser dig ha lidit skada på grund av att Tillväxtverket fattat ett felaktigt beslut eller att vi låtit bli att fatta beslut kan du begära skadestånd. Det finns olika vägar att gå.

Ansöka om skadestånd genom Justitiekanslern

Genom Justitiekanslern (JK) kan du göra en skriftlig ansökan om skadestånd. Du måste själv tillhandahålla de uppgifter som krävs för att Justitiekanslern ska kunna bedöma om du har rätt till ersättning av staten. På JK:s webbplats kan du läsa mer om hur ansökan går till.

JK kan reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten med stöd av förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, så kallad frivillig skadereglering. Tanken med det är att avlasta domstolarna från att pröva mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts och att den enskilde har rätt till viss ersättning.

Väcka talan mot staten genom stämning

Om det inte är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts kan du väcka talan mot staten genom stämning vid en allmän domstol med stöd av reglerna i rättegångsbalken. Allmänna regler om skadestånd finns i skadeståndslagen.

JO-anmälan

Om du anser att du eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet kan du skicka in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO eller Riksdagens ombudsmän, som är det officiella namnet). JO prövar dock inte frågor om skadestånd och kan inte ändra en dom eller ett beslut. Läs mer på JO:s webbplats.